หน้าแรก

งานสวนและบริเวณ ได้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณด้านหน้าอาคาร 11 โดยดำเนินการปูหญ้าเทียม เพื่อเป็นการให้บริการด้านสถานที่ แก่บุคลากรและนักศึกษา ต้อนรับเปิดภาคการศึกษาใหม่